AVANTATGES I OPORTUNITATS QUE OFEREIX LA MEDIACIÓ EN CONFLICTES TRASFRONTERERS

El proper 21/04/2021, a les 09:30h, compartirem experiències i coneixements amb els assistents al Webinar organitzat pel CCI PIRINEUSMED II amb el títol «AVENTATGES I OPORTUNITATS QUE OFEREIX LA MEDIACIO EN CONFLICTES TRANSFRONTERERS».

La formació computarà com una hora de formació contínua reconeguda pel Centre de Mediació de Catalunya.

Preu: Gratuït
Plataforma: ZOOM
Data: 21/04/2021
Hora: 09:30h

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS

Imagen Webinar 21/04/2021 CCI PIRINEUSMED II

El próximo 21/04/2021, a las 09:30h, compartiremos experiencias y conocimientos con los asistentes al Webinar organizado por el CCI PIRINEUSMED II con el título «AVENTATGES I OPORTUNITATS QUE OFEREIX LA MEDIACIO EN CONFLICTES TRANSFRONTERERS».

La formación computará como una hora de formación continua reconocida por el Centre de Mediació de Catalunya.

Coste: Gratuito
Plataforma: ZOOM
Fecha: 21/04/2021
Hora: 09:30h

L’èxit de la mediació.

Imagen propiedad de: Getty Images/Vetta

Fa uns dies vaig finalitzar dos procediments de mediació electrònica. Ambdós, intervencions en l’àmbit familiar, amb conflictes bastant escalats, i amb custòdia de menors en discussió.


Un dels procediments va estar a punt de descarrilar fins a tres vegades, però es va tancar amb acords per a la modificació de la custòdia, l’ajust en la quantia d’aliments del fill comú, el règim de visites, els intercanvis, règim viatgis, etc. Permetent a les parts decidir el seu present i futur com a adults capaços.


L’altre, que tenia el seu objecte en la disputa de pares i oncles per la custòdia d’un menor, es va tancar sense acords possibles i amb la intervenció resolutòria de l’Administració en favor d’una de les parts.

l’abast de la mediació com a mètode per a la transformació del conflicte ultrapassa amb molt al resultat del seu procediment.


Així, tenint en compte l’anterior, i considerant únicament l’eventual consecució d’acords, un podria caure en la temptació de qualificar els procediments de mediació com d’èxit o fracàs. Però l’experiència m’ha ensenyat que l’abast de la mediació com a mètode per a la transformació del conflicte ultrapassa amb molt al resultat del seu procediment. I la seva qualificació requerirà, per tant, d’una anàlisi més àmplia abans d’emetre conclusions categòriques.


Per a il·lustrar millor el que pretenc comunicar, m’agradaria compartir les paraules que generosament em va dedicar la part que es va sentir perjudicada al tancament del segon procediment: “De veritat agraeixo tot el que t’has involucrat en el nostre cas. A mi personalment aquesta mediació m’ha ajudat molt. A no tenir por d’expressar el que vull, i a entendre que les meves necessitats també importen. Sé que si en el futur tenim l’oportunitat, m’agradaria tornar a fer mediació i a comptar amb tu. Gràcies de tot cor”


Com a mediador, tinc el privilegi de col·laborar amb persones, organitzacions i institucions en la gestió i resolució dels seus conflictes. I, quan no és possible resoldre’ls, tinc l’enorme sort d’acompanyar-los en la seva transició cap a un model més respectuós, constructiu i dialogant d’abordar les controvèrsies.

L’èxit de la mediació radica a saber abordar el conflicte compromesos amb la cerca de solucions; en l’actitud respectuosa amb un mateix i cap a l’altre; en l’assumpció de la responsabilitat compartida; en l’acceptació de la discrepància; en sortir de la mediació millor de com es va entrar en ella.


En la meva humil opinió, l’èxit de la mediació no depèn únicament de la signatura d’uns acords. L’èxit de la mediació radica a saber abordar el conflicte compromesos amb la cerca de solucions; en l’actitud respectuosa amb un mateix i cap a l’altre; en l’assumpció de la responsabilitat compartida; en l’acceptació de la discrepància; en sortir de la mediació millor de com es va entrar en ella.

Alfonso Casas és responsable d’Adr i ODR de CIM.

El éxito de la mediación

Imagen propiedad de: Getty Images/Vetta

Hace unos días finalicé dos procedimientos de mediación electrónica. Ambas, intervenciones en el ámbito familiar, con conflictos bastante escalados, y con custodia de menores en discusión.

Uno de los procedimientos estuvo a punto de descarrilar hasta en tres ocasiones, pero se cerró con acuerdos para la modificación de la custodia, el ajuste en la cuantía de alimentos del hijo común, el régimen de visitas, los intercambios, régimen viajes, etc. Permitiendo a las partes decidir su presente y futuro como adultos capaces.

El otro, que tenía su objeto en la disputa de padres y tíos por la custodia de un menor, se cerró sin acuerdos posibles y con la intervención resolutoria de la Administración en favor de una de las partes.

el alcance de la mediación como método para la transformación del conflicto, ultrapasa con mucho al resultado de su procedimiento.

Así, teniendo en cuenta lo anterior, y considerando únicamente la eventual consecución de acuerdos, uno podría caer en la tentación de calificar los procedimientos de mediación como de éxito o fracaso. Pero la experiencia me ha enseñado que el alcance de la mediación como método para la transformación del conflicto ultrapasa con mucho al resultado de su procedimiento.  Y su calificación requerirá, por tanto, de un análisis más amplio antes de emitir conclusiones categóricas.

Para ilustrar mejor lo que pretendo comunicar, me gustaría compartir las palabras que generosamente me dedicó la parte que se sintió perjudicada al cierre del segundo procedimiento: “De verdad agradezco todo lo que te has involucrado en nuestro caso. A mí personalmente esta mediación me ha ayudado mucho. A no tener miedo a expresar lo que quiero, y a entender que mis necesidades también importan. Sé que si en el futuro tenemos la oportunidad, me gustaría volver a hacer mediación y a contar contigo. Gracias de todo corazón

Como mediador, tengo el privilegio de colaborar con personas, organizaciones e instituciones en la gestión y resolución de sus conflictos. Y, cuando no es posible resolverlos, tengo la enorme suerte de acompañarles en su transición hacia un modelo más respetuoso, constructivo y dialogante de abordar las controversias.

El éxito de la mediación radica en saber abordar el conflicto comprometidos con la búsqueda de soluciones; en la actitud respetuosa hacia uno mismo y hacia el otro; en la asunción de la responsabilidad compartida; en la aceptación de la discrepancia; en salir de la mediación mejor de como se entró.

En mi humilde opinión, el éxito de la mediación no depende únicamente de la firma de unos acuerdos. El éxito de la mediación radica en saber abordar el conflicto comprometidos con la búsqueda de soluciones; en la actitud respetuosa hacia mismo y hacia el otro; en la asunción de la responsabilidad compartida; en la aceptación de la discrepancia; en salir de la mediación mejor de como se entró en ella.

Alfonso Casas es responsable de ADR y ODR de CIM.

COMEDIACIÓ O PLURALITAT DE MEDIADORS: d’experiència positiva a mètode consolidat.

Voluntarietat, Igualtat de les parts, Neutralitat, Confidencialitat… principis de la mediació que tots els professionals coneixem i hem de complir i fer respectar.
Quan estàs sol davant dos o mes parts en conflicte, et vénen a la ment totes les obligacions que has de recordar, aplicar, quines  tècniques decideixes utilitzar  en cada situació … en definitiva, tot el que has après durant la teva formació. T’assalten tants dubtes: l’escolta activa, el caucus, el torn de paraula, el llenguatge no verbal… podré amb tot? Aquesta és la primera experiència en solitari del mediador.

La combinació de tots dos professionals, permet arribar a una comprensió mes concreta del motiu del conflicte i pot facilitar la seva resolució.

A vegades, s’obre la possibilitat de dur a terme una mediació amb pluralitat de mediadors: la necessitat d’un especialista en una matèria molt concreta fa precisa aquesta intervenció. La combinació de tots dos professionals, permet arribar a una comprensió mes concreta del motiu del conflicte i pot facilitar la seva resolució.

Aquesta experiència necessita de la màxima coordinació entre ambdós  professionals a fi de poder aconseguir un escenari adequat a la situació que s’intenta solventar.

Però no sempre és aquest l’únic motiu pel qual es pot realitzar una mediació amb pluralitat de mediadors. L’experiència ens ha demostrat que oferir als mediats la possibilitat que siguin dos o mes els mediadors els que intervindran en les sessions, ajuda tant als mediats com als professionals.

obre un ventall de possibilitats a la resolució de les seves controvèrsies, a la vegada que es dinamitza la sessió, evitant situacions d’incòmodes silencis o bloquejos difícils de gestionar.

Tant les persones que han proposat la mediació, com les que han acceptat participar en aquesta, es senten, segons ens han referit en diverses ocasions mes còmodes en veure que hi ha dos professionals que estan al seu costat, que expliquen el seu punt de vista o que els ajuden a veure diferents punts de vista. En definitiva s’obre un ventall de possibilitats a la resolució de les seves controvèrsies, a la vegada que es dinamitza la sessió, evitant situacions d’incòmodes silencis o bloquejos difícils de gestionar.

Els mediadors alhora, saben que entre ells existeix la complicitat suficient per a aconseguir un ambient mes relaxat, poder apreciar mes els detalls tant d’escolta activa, com de llenguatge no verbal, etc. i poder fer una valoració in situ de la situació, sabent que tots dos han estat a la reunió, podent, en definitiva valorar l’estratègia a seguir des de diferents perspectives.

En el nostre cas, la comediació va començar com una oportunitat de poder viure l’experiència de la mediació i s’ha convertit en un mètode de treball que utilitzem no sols en mediacions amb múltiples parts, sinó en gairebé totes les nostres experiències, sempre que les agendes ho permeten. En data d’avui mai els mediats han rebutjat l’oportunitat de la comediació.

Glòria Peracaula, Coordinadora de CIM

COMEDIACIÓN O PLURALIDAD DE MEDIADORES: de experiencia positiva a método consolidado.

Voluntariedad, Igualdad de las partes, Neutralidad, Confidencialidad… principios de la mediación que todos los profesionales conocemos y debemos cumplir y hacer respetar.

Cuando estas solo ante dos o mas partes en conflicto, te vienen a la mente todas las obligaciones que debes recordar, aplicar, que técnica decides usar en esa situación … en definitiva, todo lo aprendido durante tu formación. Te asaltan tantas dudas: la escucha activa, el caucus, el turno de palabra, el lenguaje no verbal… ¿podré con todo? Esta es la primera experiencia en solitario del mediador.

La combinación de ambos profesionales, permite llegar a una comprensión mas concreta del motivo del conflicto y puede facilitar la resolución del mismo.

A veces, se abre la posibilidad de llevar a cabo una mediación con pluralidad de mediadores: la necesidad de un especialista en una materia muy concreta hace precisa  dicha intervención. La combinación de ambos profesionales, permite llegar a una comprensión mas concreta del motivo del conflicto y puede facilitar la resolución del mismo.

Dicha experiencia necesita de la máxima coordinación entre ambos profesionales a fin de poder conseguir un escenario adecuado a la situación que se intenta solventar.

Pero no siempre es este el único motivo por el que se puede realizar una mediación con pluralidad de mediadores. La experiencia nos ha demostrado que ofrecer a los mediados la posibilidad de que sean dos o mas los mediadores los que van a intervenir en las sesiones, ayuda tanto a los mediados como a los profesionales.

abre un abanico de posibilidades a la resolución de sus controversias, a la vez que se dinamiza la sesión, evitando situaciones de incómodos silencios o bloqueos difíciles de gestionar.

Tanto las personas que han propuesto la mediación, como las que han aceptado participar en la misma, se sienten, según nos han referido en diversas ocasiones mas cómodos al ver que hay dos profesionales que están a su lado, que explican su punto de vista o que les ayudan a ver diferentes puntos de vista. En definitiva se abre un abanico de posibilidades a la resolución de sus controversias, a la vez que se dinamiza la sesión, evitando situaciones de incómodos silencios o bloqueos difíciles de gestionar.

Los mediadores a su vez, saben que entre ellos existe la complicidad suficiente para conseguir un ambiente mas relajado, poder apreciar mas los detalles tanto de escucha activa, como de lenguaje no verbal, etc.  y poder hacer una valoración in situ de la situación, sabiendo que ambos han estado en la reunión, pudiendo, en definitiva valorar la estrategia a seguir desde diferentes perspectivas.

En nuestro caso, la comediación empezó como una oportunidad de poder vivir la experiencia de la mediación y se ha convertido en un método de trabajo que utilizamos no solo en mediaciones con múltiples partes, sino en casi todas nuestras experiencias, siempre que las agendas lo permiten. A fecha de hoy nunca los mediados han rechazado la oportunidad de la comediacion.

Glòria Peracaula, Coordinadora de CIM

Mediación como elemento estratégico y reputacional de empresas y organizaciones.

El ámbito de la empresa y el organizacional son el marco en el que se entreteje una compleja red de relaciones e intereses que, frecuentemente, da lugar a situaciones de confrontación entre individuos, áreas, unidades de negocio y organizaciones.

Así, un conflicto gestionado de manera inadecuada desplegará siempre una serie de consecuencias negativas

La aparición de estos conflictos resultará, por tanto, inevitable. Y su surgimiento responderá a múltiples causas: confrontación de opiniones; distribución de recursos; cambios estructurales; relaciones personales; intereses contrapuestos; cambios en el equilibrio de poder; etc.

Su existencia no deberá ser percibida como algo negativo o como síntoma de la existencia de  alguna deficiencia insubsanable. Negativas resultarán las consecuencias de desatender su gestión, o de realizar intervenciones inadecuadas o inexpertas.

una situación de conflicto adecuadamente gestionada supondrá siempre una oportunidad para el cambio y la mejora.

Así, un conflicto gestionado de manera inadecuada desplegará siempre una serie de consecuencias negativas que afectarán en primer lugar a las partes en confrontación directa. Pero cuyos efectos se transmitirán a través de la estructura de la organización hasta afectar a todo el conjunto. Efectos que, desafortunadamente, nos resultarán familiares: disminución de la eficacia; empeoramiento del clima organizacional; perdida de confianza;  caída de la productividad; desalineamiento con los objetivos;  aumento del absentismo; falta de compromiso; liquidación de la confianza de clientes y proveedores; etc.

Es por ello que la mediación, como método de gestión de conflictos en el ámbito mercantil y organizacional, debe ser percibida como un elemento estratégico imprescindible

Sin embargo, una situación de conflicto adecuadamente gestionada supondrá siempre una oportunidad para el cambio y la mejora. Indicándonos el momento y el lugar en el que confluyen aquellas tensiones y situaciones dinámicas que pueden y deben ser redirigidas hacia la mejora. Creando oportunidades para la apreciación del talento emergente y la innovación. Avisándonos del riesgo de obsolescencia de funciones o métodos. Generando un valor añadido para el cliente interno y externo. Preservando y fortaleciendo las relaciones con otros operadores.

Es por ello que la mediación, como método de gestión de conflictos en el ámbito mercantil y organizacional, debe ser percibida como un elemento estratégico imprescindible para la optimización de nuestros resultados. Una ventaja comparativa frente a aquellos operadores que desatiendan la gestión de sus conflictos. Y una herramienta reputacional de primer orden que redundará en una mejor percepción y valoración de nuestra organización.

Mediació com a element estratègic i reputacional d’empreses i organitzacions.

L’àmbit de l’empresa i l’organitzacional són el marc en el qual s’entreteixeix una complexa xarxa de relacions i interessos que, sovint, dóna lloc a situacions de confrontació entre individus, àrees, unitats de negoci i organitzacions.

Així, un conflicte gestionat de manera inadequada desplegarà sempre una sèrie de conseqüències negatives

L’aparició d’aquests conflictes resultarà, per tant, inevitable. I el seu sorgiment respondrà a múltiples causes: confrontació d’opinions; distribució de recursos; canvis estructurals; relacions personals; interessos contraposats; canvis en l’equilibri de poder; etc.

La seva existència no haurà de ser percebuda com una cosa negativa o com a símptoma de l’existència d’alguna deficiència inesmenable. Negatives resultaran les conseqüències de desatendre la seva gestió, o de realitzar intervencions inadequades o inexpertes.

una situació de conflicte adequadament gestionada suposarà sempre una oportunitat per al canvi i la millora.

Així, un conflicte gestionat de manera inadequada desplegarà sempre una sèrie de conseqüències negatives que afectaran en primer lloc a les parts en confrontació directa. Però els efectes del qual es transmetran a través de l’estructura de l’organització fins a afectar a tot el conjunt. Efectes que, desafortunadament, ens resultaran familiars: disminució de l’eficàcia; empitjorament del clima organitzacional; perduda de confiança; caiguda de la productivitat; manca d’alineament amb els objectius; augment de l’absentisme; falta de compromís; liquidació de la confiança de clients i proveïdors; etc.

És per això que la mediació, com a mètode de gestió de conflictes en l’àmbit mercantil i organitzacional, ha de ser percebuda com un element estratègic imprescindible

No obstant això, una situació de conflicte adequadament gestionada suposarà sempre una oportunitat per al canvi i la millora. Indicant-nos el moment i el lloc en el qual conflueixen aquelles tensions i situacions dinàmiques que poden i han de ser redirigides cap a la millora. Creant oportunitats per a l’apreciació del talent emergent i la innovació. Avisant-nos del risc d’obsolescència de funcions o mètodes. Generant un valor afegit per al client intern i extern. Preservant i enfortint les relacions amb altres operadors.

És per això que la mediació, com a mètode de gestió de conflictes en l’àmbit mercantil i organitzacional, ha de ser percebuda com un element estratègic imprescindible per a l’optimització dels nostres resultats. Un avantatge comparatiu enfront d’aquells operadors que desatenguin la gestió dels seus conflictes. I una eina reputacional de primer ordre que redundarà en una millor percepció i valoració de la nostra organització.

Per què anar a mediació quan tenim un conflicte familiar?

La família (en qualsevol de les seves formes) suposa la unitat social bàsica i primera. En el seu si desenvolupem la nostra personalitat, aprenem a relacionar-nos amb els altres i formem alguns dels vincles afectius més forts que coneixerem al llarg de les nostres vides. És per això que les relacions familiars, i la convivència entre membres d’una mateixa família, suposen una font inesgotable de tensions i conflictes que hem de ser capaços de gestionar de la millor forma possible.

el fet que el conflicte sigui inherent a les relacions familiars, no vol dir que les seves conseqüències no puguin resultar perjudicials, i fins i tot letals, per a les nostres relacions.


El sorgiment d’aquestes desavinences és consubstancial a la pròpia naturalesa de les relacions entre els membres d’una mateixa família, i pot tenir el seu origen en un amplíssim catàleg de circumstàncies: Diferència de criteris, diferències ideològiques, caràcters contraposats, evolució sentimental, canvis sobrevinguts, dificultats econòmiques, injerències de terceres persones, etc…

Però el fet que el conflicte sigui inherent a les relacions familiars, no vol dir que les seves conseqüències no puguin resultar perjudicials, i fins i tot letals, per a les nostres relacions. I resulta indispensable atorgar al conflicte la importància que mereix i tractar de canalitzar-lo cap a una finalitat positiva mitjançant una adequada gestió d’aquest.

Tampoc hem de confondre l’absència de conflictes amb la serenitat en les relacions familiars.


Tampoc hem de confondre l’absència de conflictes amb la serenitat en les relacions familiars. Perquè en molts casos, si no en tots, aquesta absència de controvèrsies es deurà més a una relació basada en la indiferència o en la ruptura dels canals de comunicació, que en una saludable relació familiar.


Per aquest motiu, quan neix un conflicte que afecta les relacions familiars, hem de ser conscients de la importància d’aquest. Tractar d’empatitzar amb el punt de vista de l’altre, desenvolupar un dialogo assertiu i constructiu i entendre que l’objectiu és trobar la millor solució per a tots els implicats.


La mediació, com a mètode de resolució de conflictes, és una eina idònia per a la gestió i resolució dels conflictes en el si de la família. Perquè entre els seus avantatges es compten:

És un mètode col·laboratiu, que evita l’esquema adversarial.
Es basa en la reciprocitat i el consens, evitant la formula vencedors/vençuts.
Facilita la identificació dels punts conflictius. El que possibilita la seva resolució.
Permet restablir l’equilibri en les relacions.
Promou la comunicació des de l’assertivitat.
Atorga el control a les parts, evitant que sigui un tercer qui decideixi per ells.
Limita l’abast dels costos emocionals i econòmics.
El seu procediment s’adapta a les agendes de les parts.
Preserva millor la privacitat en la gestió dels nostres assumptes.

Vols saber com la mediació familiar pot ajudar-te? Contacta amb nosaltres

¿Por qué acudir a mediación cuando tenemos un conflicto familiar?

La familia (en cualquiera de sus formas) supone la unidad social básica y primera. En su seno desarrollamos nuestra personalidad, aprendemos a relacionarnos con los demás y formamos algunos de los vínculos afectivos más fuertes que conoceremos a lo largo de nuestras vidas. Es por ello que las relaciones familiares, y la convivencia entre miembros de una misma familia, suponen una fuente inagotable de tensiones y conflictos que debemos ser capaces de gestionar de la mejor forma posible.

el hecho de que el conflicto sea inherente a las relaciones familiares, no quiere decir que sus consecuencias no puedan resultar perjudiciales, e incluso letales, para nuestras relaciones.

El surgimiento de estas desavenencias es consustancial a la propia naturaleza de las relaciones entre los miembros de una misma familia, y puede tener su origen en un amplísimo catálogo de circunstancias: Diferencia de criterios, diferencias ideológicas, caracteres contrapuestos, evolución sentimental, cambios sobrevenidos, dificultades económicas, injerencias de terceras personas, etc…

Pero el hecho de que el conflicto sea inherente a las relaciones familiares, no quiere decir que sus consecuencias no puedan resultar perjudiciales, e incluso letales, para nuestras relaciones. Y resulta indispensable otorgar al conflicto la importancia que merece y tratar de encauzarlo hacia una finalidad positiva mediante una adecuada gestión del mismo.

Tampoco debemos confundir la ausencia de conflictos con la serenidad en las relaciones familiares.

Tampoco debemos confundir la ausencia de conflictos con la serenidad en las relaciones familiares. Pues en muchos casos, si no en todos, esta ausencia de controversias se deberá más a una relación basada en la indiferencia o en la ruptura de los canales de comunicación, que en una saludable relación familiar.

Por ese motivo, cuando nace un conflicto que afecta a las relaciones familiares, debemos ser conscientes de la importancia del mismo. Tratar de empatizar con el punto de vista del otro, desarrollar un dialogo asertivo y constructivo y entender que el objetivo es encontrar la mejor solución para todos los implicados.

La mediación, como método de resolución de conflictos, es una herramienta idónea para la gestión y resolución de los conflictos en el seno de la familia. Pues entre sus ventajas se cuentan:

Es un método colaborativo, que evita el esquema adversarial.
Se basa en la reciprocidad y el consenso, evitando la formula vencedores/vencidos.
Facilita la identificación de los puntos conflictivos. Lo que posibilita su resolución.
Permite restablecer el equilibrio en las relaciones.
Promueve la comunicación desde la asertividad.
Otorga el control a las partes, evitando que sea un tercero quien decida por ellos.
Limita el alcance de los costes emocionales y económicos.
Su procedimiento se adapta a las agendas de las partes.
Preserva mejor la privacidad en la gestión de nuestros asuntos.

¿Quieres saber cómo la mediación familiar puede ayudarte? Contacta con nosotros.